مقایسه پوشش داکروتایز با سایر پوشش ها


1. مقدمه

 

 

2. معرفی اجمالی از سه نوع پوشش متداول صنعتی

پوشش گالوانیزه سرد
گالوانیزه گرم
پوشش داکرومت

 

ویژگیهای عملیات داکرومت

a . عدم نیاز به کنترل مشکلات مربوط به آلودگی
b . نداشتن مشکل تردی هیدروژنی
c . مقاومت به خوردگی بسیار بالادر تست سالت اسپری
d . مقاومت به خوردگی بسیار بالا در دماهای بالا
e . قدرت نفوذ عالی
f . چسبندگی عالی

ساختار و مکانیزم ضدخوردگی لایه داکرومت شده

 

نحوه عملیات داکرومت

Basket System) The Dip Spin System .a )
Hanger System) The Dip Drain System .b )
Spraying method .c

مقایسه رفتارخوردگی داکرومت با سایر روشهای پوشش

 

3- مقایسه سه روش پوشش کاری گالوانیزه سرد ، گالوانیزه گرم و داکرومت

 

مشخصات پوشش

a. ضخامت پوشش و یکنواختی
b. قابلیت رنگ
c. چسبندگی پوشش
d. روانی پوشش

عملکرد خوردگی

a . مقایسه مقاومت به خوردگی در تست سالت اسپری
b. مقایسه مقاومت به خوردگی در تست CYCLIC EXPOSURE

تردی هیدروژنی

a. تردی هیدروژنی داخلی
b. تردی هیدروژنی محیطی
HYDROGEN EMBRITTLEMENT TEST (PORDUCTION TESTING )
HYDROGEN EMBRITTLEMENT TEST(Process qualification)
TEST TENSILE STRENGTH

 

4. نتیجه گیری نهای

 

5. منابع و مراجع