صنایع سنگین
سرمایه گذاریهای وسیع انجام گرفته و گسترش محدوده و تنوع تولیدات این کارخانۀ تولیدی امکان ارائه خدمات را به صنایع سنگین کشورمان میسر و مقدور ساخته است . ساخت قطعات با ابعاد ، نقشه ها و وزن های غیر متعارف برای کارخانجات نورد فولاد ، آلومینیوم سازی ، کارخانجات سیمان ، ماشین سازیها و صنایع ریلی در محدودۀ تولیدات این شرکت قرار میگیرند .

همکاری با مجتمع عظیم فولاد مبارکه ، آلومینیوم سازی اراک ، ماشین سازی اراک ، طرح سوزن صنایع ریلی آذربایجان ، مپنا و سایر سازمانها و کارخانجات کشورمان از افتخارات این شرکت تولیدی خدمتگزار در این زمینه کاریست .